برنامه ریزی برای محدوده بافت فرسوده در مازندران
بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار محدوده بافت فرسوده در مازندران وجود دارد.