برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم آباد از ۷ تا ۱۱ خردادماه
فرودگاه خرم آباد این هفته در مسیر تهران، مشهد و بالعکس ۱۸پرواز دارد.