برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم آباد ۶ تا ۱۱ خردادماه
فرودگاه خرم آباد این هفته در مسیر تهران، مشهد و بالعکس ۲۰پرواز دارد.