برگزاری انتخابات نظام مهندسی ومنابع طبیعی کهگیلویه ویراحمد
انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد امروز همزمان با سراسر کشور برگزار شد.