برگزاری جشنوراه روغن کرمانشاهی‍ ‍  روستای کرتویج میزبان دومین جشنواره روغن کرمانشاهی بود.