برگزاری دوازدهمین نشست کنسولی ایران و ارمنستان
دوازدهمین نشست مشترک کنسولی ایران و جمهوری ارمنستان امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.