برگزاری مسابقات جام نشاط و تندرستی منطقه ۶ کشور
نایب رئیس هیات همگانی استان کرمانشاه گفت: مسابقات جام نشاط و تندرستی منطقه ۶ کشور بین خانواده ها با قهرمانی تیم کرمانشاه به پایان رسید.