برگزاری مسابقات قرآنی خانواده های کارکنان سپاه انصارالرضا
مرحله نهایی مسابقات قرآنی حفظ، قرائت و ترتیل خانواده های سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی برگزار شد.