برگزاری نخستین شب از شب های قدر در آبادان و خرمشهر
نخستین شب از شب های قدر با حضور پرشور مومنان روزه دار به آبادان و خرمشهر ، فضایی ملکوتی بخشیده است.