بسته ورزشی استان کرمان در ۱۴ شهریور ماه
با بسته ورزشی، چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه، کاری از باشگاه وستر مرکز کرمان با ما همراه باشید.