بسته ورزشی استان کرمان در ۷ مهر ماه
با بسته ورزشی شنبه ۷ مهر ماه، کاری از باشگاه نیوزنگاران مرکز کرمان با ما همراه باشید.