بسیج آماده مقابله با هرگونه خطر از سوی آمریکا و کمک به دولت در عرصه‌های اقتصادی است
بسیج آماده مقابله با هرگونه خطر از سوی آمریکا و کمک به دولت در عرصه‌های اقتصادی است