بهبود بخش آنکولوژی بیمارستان شهدای خلیج فارس
رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: خدمات‌دهی بخش آنکولوژی بیمارستان شهدای خلیج فارس بهبود می‌یابد.