بهره برداری از فاز اول بیمارستان هاشمی نژاد در سال جاری
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: افتتاح فاز اول بیمارستان هاشمی نژاد و تکمیل فاز دوم آزمایشگاه بیمارستان اکبر در سال جاری در دست اقدام است.