به آرامش روانی امدادخواهان از پليس توجه می شود
فرمانده انتظامی استان گفت: نقش اساسي كاربران مركز فوريت های پليسی ۱۱۰در كنار پيگيری و اعزام سريع واحدهای عملياتی، دادن آرامش به تماس گيرنده و مديريت روانی امدادخواهان است.