به دانشجویان خارجی ارز دولتی می‌دهیم/ رشد بی‌رویه مراکر آموزش عالی عامل ضعف آموزشی است/ دانشجویان ایرانی خارج از کشور را با کمال میل پذیرش می‌کنیم
به دانشجویان خارجی ارز دولتی می‌دهیم/ رشد بی‌رویه مراکر آموزش عالی عامل ضعف آموزشی است/ دانشجویان ایرانی خارج از کشور را با کمال میل پذیرش می‌کنیم