به نماز اول وقت در زندگی اهمیت دهید
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت:به نماز اول وقت در زندگی اهمیت دهید، آنگاه معجزه نماز اول وقت در زندگی را خواهید دید.