بوشهر بهترین ظرفیت برای ایجاد بندر آزاد تجاری دارد
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به آماده و مهیا بودن زیرساخت‌های بندر بوشهر برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی این بندر بهترین شهر و منطقه‌ای است که ظرفیت ایجاد بندر آزاد تجاری دارد.