بيش از ۸۳ درصد مخاطب تلويزيون در نوروز ۹۷
نظرسنجی مركز پژوهش و سنجش افكار صدا و سيما نشان می دهد نوروز امسال ويژه برنامه‌های تلويزيون، ۸۳/۴ درصد مخاطب داشته‌است.