بیراهه ای به نام بازار ارز! / نقدینگی ۱۵۰۰ میلیاردی، سکوی پرش تولید داخلی کشور
در شرایطی که بیشتر کارشناسان اقتصادی ،کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات عمده پیش روی تولید می دانند،حجم نقدینگی کشور قریب به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.