بیشترین نام‌های منتخب برای نوزادان چهارمحال و بختیاری
امیرعلی و فاطمه، بیشترین نام‌های منتخب برای نوزادان دختر و پسر استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری است.