بیش از ۳ ونیم برابر ظرفیت پزشکی داوطلب در این رشته داریم/ کمبود دارو ایران مانند کشور‌های اروپایی است
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در حوزه دارویی کمبود چندانی نداریم و میزان آن مانند کشور‌های اروپایی یک تا ۲ درصد است.