بیمارستان شفا خرم آباد، نشان برند برتر ملی را کسب کرد
در کنگره سراسری برند ملّی، اقتدار ملّی نشان برند برتر ملی، بـــه بیمارستان شفا خرم آباد اعطا گردید.