بیمه مراسم عزاداری و عزاداران
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان از بیمه مراسم عزاداری و عزاداران نیوز داد.