بیکاری جوانان تقصیر برنامه‌ریزان و مسئولان کشور است
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس نیوزگان گفت: متأسفانه بهترین نیروها و سرمایه ها که عبارت از نیروی تحصیلکرده و جوان است، در برخی رشته ها بیکار هستند.