تئاتر مرصاد  فرصت خوبی برای شهرستان اسلام آباد غرب است
فرماندار اسلام آباد غرب گفت:تئاتر مرصاد  فرصت خوبی برای شهرستان اسلام آباد غرب است وبابد به نحو شایسته از این ظرفیت ایجاد شده بهره برد.