تائید اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان
شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد.