تاثیر نقش شیوخ و مرزداران در حفظ امنیت
فرماندار ویژه آبادان گفت:نیروی انتظامی مکمل حضور شیوخ و طوایف عرب است.