تالاب های خراسان جنوبی نفس های آخر را می کشد/ خشکسالی مهم ترین عامل خشک شدن تالاب ها
تالاب های خراسان جنوبی نفس های آخر را می کشد/ خشکسالی مهم ترین عامل خشک شدن تالاب ها