تاکنون همه ی مجامع قانونمند جلو رفته اند
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: از زمان مدیریتم در این اداره کل، این شانزدهمین مجمعی است که برگزار می شود و خوشبختانه همه ی این مجامع به صورت قانونی و قانونمند جلو رفته اند.