تاکید بر کشت علوفه دامی در ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی مازندران
۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی قابل کشت مازندران امسال باید به علوفه و مابقی گندم و کلزا و سایر محصولات زراعی کشت شود.