تاکید معاون استاندار بر استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت کشورمعاون استاندار خراسان رضوی گفت : استفاده از ظرفیت مدیریتی بانوان به عنوان نیمی از افراد جامعه و بخشی از قشر فرهیخته به عنوان ضرورت در برنامه ششم توسعه آمده است که باید سهم زنان در مدیریت کشور را افزایش دهیم .