تاکید نبیه بری بر لزوم تشکیل سریع دولت لبنان
رئیس مجلس لبنان بر ضرورت تشکیل سریع دولت این کشور به دلیل شرایط اقتصادی تاکید کرد.