تبلیغ فرهنگ بیگانه در پوشش طرح احیای حیات شبانه پایتخت
شهرداری تهران به بهانه بازگرداندن زیست شبانه به تهران در حال تبلیغ سبک زندگی غربی است.