تب فارس بالا می رودمدیر کل هواشناسی فارس از افزایش دما در فارس نیوز داد.