تجاری سازی محصولات هسته‌ای از رویکردهای مهم سازمان انرژی اتمی/ امسال هیچ محصول تکراری رونمایی نشد/ مازاد آب سنگین خود را به سایر کشورها صادر خواهیم کرد
تجاری سازی محصولات هسته‌ای از رویکردهای مهم سازمان انرژی اتمی/ امسال هیچ محصول تکراری رونمایی نشد/ مازاد آب سنگین خود را به سایر کشورها صادر خواهیم کرد