تجمع معترضان به سفر ترامپ به شهر سن دیه گو
تعدادی از مردم شهر سن دیه گو آمریکا در اعتراض به سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به این منطقه تجمع کردند.