تحصن اساتید و دانشجویان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان وارد پنجاه و دومین آنلاین شد


تحصن اساتید و دانشجویان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان وارد پنجاه و دومین آنلاین شد

روند آموزش در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در شهر کابل از ۵۲ آنلاین بدینسو به دلیل تحصن استادان و دانشجویان آن تعطیل شده است.

ایام الدین الهام یکی از استادان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان امآنلاین پنجشنبه (۷ سرطان) به نویسنده وستر گفت: “محصلان و استادان این موسسه نیمه عالی از پنجاه و دو آنلاین بدینسو تحصن کرده و روند آموزش را به حالت تعلیق در آورده اند.”

خواست اساتید و دانشجویان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان، ارتقای این مرکز آموزشی نیمه عالی به یک نهاد تحصیلی عالی می‌باشد.

استادان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان می‌گویند که این نهاد تعلیمی ظرفیت لازم را دارد و باید به دانشگاه ارتقا یابد.

به گفته آنان، سیستم نهادهای نیمه عالی در جامعه تحصیلی امآنلاین کشور قابل قبول نیست.

آقای الهام از حکومت می‌خواهد که هرچه زودتر به خواسته‌های آنان پاسخ مثبت بدهد تا دانشجویان بیش از این بی‌سرنوشت نبوده و نیز روند آموزش در این نهاد دوباره آغاز شود.

سالانه ۲ هزار و پنجصد دانشجو از این موسسه تعلیمی سند فراغت دریافت می‌کنند اما این آنلاینها در جریان تحصن از جریان درس و تحصیل باز مانده اند و هنوز مشخص نیست که این سردرگمی آنان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

این درحالی است که رییس مجلس نمایندگان ۱۹ ثور سال جاری به کمیسیون فرهنگی مجلس فرمان داد تا برای رسیدگی به خواست‌های اساتید دارالمعلمین هیاتی را به دارالمعلمین سید جمال الدین افغان بفرستد. کمیسیون فرهنگی نیز چهار عضو خود را موظف کرد تا با استادان این دارالمعلمین از نزدیک صحبت کنند.

در همین حال احمد خالد صافی یکی از استادان این نهاد تعلیمی گفت: “ریاست اجرایی حکومت و شمار زیادی از نمایندگان شورای ملی با خواست ما موافق اند اما افرادی در وزارت های تحصیلات عالی و معارف با ایجاد مشکلاتی، مانع از ارتقاء دارالمعلمین سید جمال الدین افغان به یک نهاد تحصیلاتی عالی می‌شوند.”

وی از حکومت خواست تا جلو این افراد را که بخاطر اهداف شخصی خود مانع از این کار می‌شوند را بگیرند و به تحصن دانشجویان و استادان این نهاد پاسخ مثبت بدهد. 

حمید پارسا- نویسنده وستر