تحقیقات کمیته استیناف از اعضای حامی مالی سابق تیم ملی فوتبال در پرونده پیروانی
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در صدد است تا از ۲-۳ عضو حامی مالی سابق تیم ملی فوتبال تحقیق کنند.