تخریب دومین سازه غیرمجاز دریایی در ساحل مازندران
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران از تخریب و جمع آوری دومین سازه غیرمجاز دریایی در ساحل استان نیوز داد.