تدوین«بازیچه»رو به اتمام است/موسیقی فیلم بر عهده احسان آنالویی است
محمد علی سجادی کارگردان سینما آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی«بازیچه» را تشریح کرد.