ترامپ رئیس دادگاه عالی آمریکا را منصوب کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، برت کاواناگ را به ریاست دادگاه عالی آمریکا منصوب کرد.