ترامپ: مایلم برای دستیابی به اهدافم دولت را تعطیل نگه دارم!
رئیس جمهور آمریکا گفت مایل است برای دستیابی به اهدافش دولت را تعطیل نگه دارد.