ترجمه های موازی مخاطب را سردرگم می کند؟
مهدی افشار مترجم گفت:اگر ناشری کتابی را به طمع اینکه ترجمه آن در بازار کتاب فروخته می شود برای ترجمه انتخاب کند کار درستی نیست.