تركيب احتمالى استقلال مقابل سپاهان
وينفرد شفر با تركيبى متفاوت تيمش را مقابل سپاهان به ميدان خواهد فرستاد