ترکیه اعطای مجوز به گردهمایی هواداران پ‌ک‌ک در آلمان را محکوم کرد
وزارت خارجه ترکیه اعطای مجوز به هواداران پ‌ک‌ک برای برگزاری گردهمایی در کلن آلمان را رویکردی ریاکارانه توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.