تسویه حساب کامل دولت با بازنشستگان تا پایان شهریور ۹۷معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت تسویه حساب کامل پاداش بازنشستگان فرهنگی را تا پایان شهریور سال جاری قول داده است.