تشریح دلایل افزایش قیمت گوجه
معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به تشریح دلایل افزایش قیمت گوجه پرداخت.