تشریح مشکلات شهرداری بندر امام خمینی
رئیس شورای شهر بندر امام خمینی به تشریح مشکلات شهرداری به خصوص منابع مالی پرداخت.