تشکیل کارگروه های تخصصی برای زیباسازی شهرسرپرست سازمان زیباسازی شهر اصفهان از تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی زوایای مختلف زیباسازی شهری و اجرای بهتر و خلاقانه تر این طرح ها نیوز داد.